இசை நாயகன் பாடும் நிலா பத்ம பூஷன் திரு.S.P.பாலசுப்ரமணியம் அவர்களுக்காக இந்த வலைப்பின்னலை அளித்தது மதுரை அருண்

மதுரையின் பாடும் நிலா பத்ம பூஷன் Dr.SPB

Monday, June 14, 2010

Sorry for late reply due to my illness

Dear Guruji's fans,

          I have affected by Typhoid fever.So i cant unable to post our Guruji's song lyrics. Doctor suggest me to take at least one month bed rest. I will get soon and come to continue this great work .

Regards,
Madurai Arun

2 comments:

Covai Ravee said...

I pray to god. You may get speedy recovery. Cbe SPB Fans and Covai ravee

Arun Kumar N said...

Thanx for ur Welwishing Ravi Anna ....
Now my Health is Okey and i continue to post our legend lyrics..

Post a Comment

Visitors of This Blog